Praktisk info

Praktisk info

Bestilling og betaling

Du kan bestille tur med Turbobla Adventure elektronisk via vår nettside, på epost eller per telefon. Alle bestillinger er bindende. Størrelsen på depositumet er normalt kr 7 000,- per person. For turer som koster under kr 15 000,- er depositum kr 4 000,- per person.

Sluttbeløpet forfaller til betaling 60 dager før avreise. Er det mindre enn 60 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist.

Reisedokumenter sendes på e-post omtrent 2 uker før avreise.

Der bestillingen medfører ytterligere økonomiske forpliktelser for Turbobla Adventure før turen starter, som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører, kan depositumet økes med dette beløpet.

Betaling med faktura

  • Du mottar depositumsfaktura innen 1 uke etter bestilling
  • Ca. 70 dager før avreise får du tilsendt sluttfaktura

Avbestilling

  • Innen 24 timer kan du avbestille turen helt kostnadsfritt
  • Etter 24 timer beholder vi depositumet ved avbestilling
  • Fra 65 til 36 dager før avreise er det et avbestillingsgebyr på 50 prosent av turprisen
  • Fra 35 dager og frem til avreise er avbestillingsgebyret på 100 prosent av turprisen
  • Avbestilling må skje skriftlig til info@turbobla.no
  • Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer Turbobla i hende. Hvis det er en helligdag/generell fridag, regnes det fra påfølgende virkedag.

Endringer i din bestilling

Hvis du ønsker å foreta endringer i din bestilling er vi selvfølgelig behjelpelig med det. For endringer etter at bestillingen er bekreftet, tilkommer det normalt et gebyr på kr 1 000,-.

Helseopplysninger

Du må sette deg inn i hva som kreves av fysiske form og helsetilstand før turen bestilles. Du kan lese mer om det under under praktisk info. Generelt sett anbefaler vi en legesjekk hvis du er over 70 år og har bestilt en tur med mye fysisk aktivitet. Relevante helseopplysninger skal oppgis ved bestilling og til guiden ved turstart.

Reisegarantifondet

Turbobla Adventure er medlem av Reisegarantifondet (RGF). Skulle noe uforutsett skje med Turbobla Adventure før du får reist på tur, vil du få tilbakebetalt alle kostnadene dine i forbindelse med turen gjennom denne garantien.

Reiseforsikring

Du må ha en fullgod reiseforsikring inkludert syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. Husk å ta med bevis på reiseforsikringen på reisen. Du er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer, og dette kan ordnes enkelt hos ditt forsikringsselskap. Det kan være lurt å tegne en avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i reiseforsikringen din.

Sikkerhet på tur

Sikkerheten din som turdeltaker, så vel våre partnere, har alltid hatt høy prioritet hos oss. Vi har fokus på hygiene, helse og sikkerhet. Hvis noe skulle skje underveis på tur, får du god hjelp og oppfølging. Førstehjelpsutstyr er alltid med, og våre guider har opplæring i førstehjelp. På turer med turleder fra Turbobla der det er begrenset med telefondekning, har vi med satellittelefon i tilfelle nødsituasjon. Vi har døgnberedskap hjemme når du er på tur.

Vi tilstreber at du skal være trygg mens du utforsker vår store, vakre verden, og vi stiller høye krav til våre samarbeidspartnere når det gjelder sikkerhet, og forståelse av våre turer.

Det er også et krav at du som deltaker til enhver tid følger instruksjonene til lokal guide og/eller Turboblas turleder, samt at du setter deg inn i eventuell risiko som er involvert på hver enkelt tur. Gjør deg også kjent med det fysiske nivået som kreves for å være med.

På turer i fjellområder over 3000 meter, bruker vi god tid for å få best mulig akklimatisering. Følg turleders instruksjoner og råd for å unngå problemer i høyden. Våre turledere har erfaring med høyde, og er opplært i førstehjelp og behandling av høydesyke. Ved høydeproblemer av alvorlig art, bli deltakere evakuert til lavere høyder, som er den beste behandlingen mot høydesyke.

Når vi er på tur i naturen møter vi andre utfordringer og risikofaktorer enn i dagliglivet. Hendelser vil kunne skje, da vi aldri kan ha full kontroll på naturen og elementer underveis.

Våre reisebetingelser

Reisebetingelsene inngår som en del av reiseavtalen. Disse betingelsene gjelder for alle reiser med mindre det foreligger spesielle reisevilkår for den aktuelle reisen. Disse er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som reisearrangør. Du som reisende forventes å ha satt deg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget kan bestå av følgende elementer: reisens program inkludert praktiske opplysninger og prisinformasjon, bestillingsbekreftelse og reisebetingelser. Vi forutsetter at du har gjort deg kjent med informasjonen for turen.

Bestilling

Bestilling kan skje elektronisk via Turbobla Adventures (TA) nettside, på e-post eller pr. telefon og bestillingen er bindende. Angreretten som ellers er til stede ved fjernsalg gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innebærer aksept av turens reisevilkår. Bestillingsbekreftelsen må kontrolleres nøye når den mottas.

Depositum og sluttbetalling

Etter bestilling vil kunden få tilsendt en reisebekreftelse/ faktura. Depositumet må innbetales innen syv dager. Ved manglende betaling av depositum 2 dager etter forfall, kan TA heve avtalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall. For de fleste turer i Norge er depositumsbeløpet kr 4 000,- per person. For utenlandsturer er depositumet kr 7 000,- per person. Depositumet regnes som delbetaling av reisens pris. Sluttbeløpet forfaller til betaling 60 dager før avreise. Dersom TA har betalingsforpliktelser til underleverandører som forfaller tidligere enn 60 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Er det mindre enn 60 dager til avreise ved bestilling, skal reisen i sin helhet betales senest innen 3 dager. Reisedokumentene sendes på e-post ca 2 uker før avreise.
Dersom gavekort skal benyttes som betaling, trekkes dette fra på sluttfaktura. Gavekort må være TA i hende 4 uker før siste forfallsdato for at dette skal kunne benyttes. 

Endring og avbestilling

Din bestilling er bindende. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Endring og avbestilling skal skje skriftlig, og må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen.

Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet. Dette regnes fra datoen arrangøren mottar beskjed. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:

-Innen 24 timer kan du avbestille turen helt kostnadsfritt
-Etter 24 timer beholder vi depositumet ved avbestilling
-Fra 65 til 36 dager før avreise er det et avbestillingsgebyr på 50 prosent av turprisen
-Fra 35 dager og frem til avreise er avbestillingsgebyret på 100 prosent av turprisen

Avbestilling må skje skriftlig til info@turbobla.no

Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer TA i hende. Hvis det er en helligdag/generell fridag, regnes det fra påfølgende virkedag.

Allerede betalte flybilletter som TA ikke får refusjon for, må dekkes dersom du avbestiller reisen.

Vilkår i dette punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører.

Reise- og avbestillingsforsikring

Alle våre reisende skal ha reise- og avbestillingsforsikring. Du er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer og avbestillingsforsikring. Dette tegnes hos ditt forsikringsselskap. Ved eventuell avbestilling anbefaler vi at du tar kontakt med ditt forsikringsselskap umiddelbart etter at du blir klar over at reisen ikke lar seg gjennomføre, for eventuell erstatning.

Overdragelse av reise

Du har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige krav for å delta på reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før turen har avreise. Du som overdrager og den som overtar hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader, og er pålagt et endringsgebyr. Flybilletter kan sjelden overdras.

Prisendringer

Prisen på reisen har utgangspunkt i en gitt valutakurs på produksjonstidspunktet. TA forbeholder seg retten til prisjusteringer dersom uventede eller store valutaendringer medfører vesentlige påslag i prisen fra TAs underleverandører. Det samme gjelder eventuelle prisjusteringer som følge av økte priser på drivstoff eller andre forhold som TA ikke rår over.

Kansellering av reisen (av Turbobla Adventure)

Dersom TA som arrangør avlyser turen av andre grunner enn Force Majeure refunderes hele det innbetalte beløpet. TA kan avlyse reisen eller øke prisen dersom det påmeldte antallet er mindre enn det angitte minimumsantallet for reisen. Informasjon om dette gis av arrangør senest 30 dager før avreise. Du vil i såfall bli tilbudt annen reise eller få refundert det innbetalte beløpet i sin helhet.

TA plikter å underrette den reisende skriftlig så snart som mulig dersom det blir vesentlige endringer i innhold på reisen. Samtidig plikter TA å opplyse den reisende om deres rett til å heve kjøpet av reisen hvis dette utgjør vesentlige mangler på reisen. Har den reisende ikke påberopt seg denne retten innen 3 dager etter at melding om endring er sendt, mister vedkommende retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag.

Dersom det skjer uforutsette hendelser som er utenfor TAs kontroll, og som gjør det umulig eller utilrådelig å gjennomføre reisen, kan denne avlyses senere enn 30 dager før avreise.
Ved Force Majeure, krigshandlinger, naturkatastrofe, pandemi, streik og lignende har ikke TA noe erstatningsansvar ved eventuell kansellering som følge av dette. TA tilstreber isåfall å tilby den reisende å delta på en annen reise av tilsvarende kvalitet, dersom TA kan tilby dette.

Erstatningsansvar ved skader

TA dekker ikke utgifter og påtar seg ikke noe erstatningsansvar dersom skader oppstår på mennesker eller materiell som følge av uansvarlig bruk av utstyr som inngår i turens pakke, f.eks. sykler. På enkelte turer, som f.eks. sykkelturer, randonnee- eller kajakkturer, kan man kjøpe egen forsikring som dekker dette.

Mangler ved reisen

Dersom du finner mangler ved reisen, må dette snarest mulig meddeles turleder eller lokal guide. Hvis manglene ikke rettes opp på en tilfredsstillende måte, kan du ha krav på prisavslag, under forutsetning av at du som kunde informerer om dette underveis. Retten til kompensasjon gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at mangelen ikke skyldes TA eller noen av våre lokale samarbeidspartnere, eller at ingen kunne avverge hendelsen. Det samme gjelder ved Force Majeure, krigshandlinger, naturkatastrofer, streik med videre.

Forbehold om endringer

Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transport, skatter/avgifter, drivstoffpriser, skatt/avgift/gebyr i lufthavn eller valutakurser som er benyttet i prisberegningen. Eventuell tilleggsfaktura sendes ut senest 14 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 8 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Informasjon om flytider og flyselskap som er spesifisert i programmet er foreløpige. TA forbeholder seg retten til å korrigere flytider i henhold til flyselskapets endringer. Du vil bli meddelt eventuelle store endringer.

Det tas forbehold om mulige feil i programmet, i markedsføring, sosiale medier eller på TAs nettside. Det kan bli foretatt mindre justeringer i dag-til-dag-programmet. Det tas forbehold om at oppsatt turleder kan bli syk. Vedkommende vil da erstattes av en med tilsvarende kvalifikasjoner. Det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i turleders navn.

Uforutsette hendelser som streik, stengte veier og værforhold kan føre til endringer i programmet. TA forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår ved manglende reiseopplevelser og eventuelt forsinkelser ved retur.

Dine plikter som reisende

Du som reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med navn og bestilling. Du må overholde betalingsfrister og ha nødvendige reisedokumenter som gyldig pass, visum, vaksinasjonsattester, o.l. ved avreise.

Alle deltakere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Eventuelt spesielle behov på flyreisen eller underveis på turen må opplyses ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at turleder /lokal guide ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltakerne under reisen.

Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler fra offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra turen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Pass og visum

Vær oppmerksom på at i mange land kreves det at passet er gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål blir informert om i god tid før avreise, blant annet på TAs nettside. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til den aktuelle destinasjonen. Det er ditt ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise. Det anbefales å ta kopi av passet og reisedokumenter og oppbevare dette separat under reisen.

Bilder

På turene våre tar vi bilder underveis og presenterer gjerne bilder i forbindelse med markedsføring av reisen. Bilder av deltagere kan også bli brukt i ulike medier. Deltakere som ønsker å reservere seg mot dette, må gi beskjed til turleder /lokal guide.

Personopplysninger

Nødvendige opplysninger blir behandlet av TA og våre samarbeidspartnere, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Dine opplysninger vil ikke bli delt med en tredjepart. TA garanterer at personopplysninger som ditt navn og epostadresse ikke videreselges.

Innhold

Denne nettsiden benytter ikke cookies men lagrer mailadresser til de som melder seg på nyhetsbrev. View more
Godta